Skutočnú slobodu od závislosti sexu nezískame zapojením sa do nejakého programu, čítaním kníh, navštevovaním skupín, konzultovaním biblických znalostí. Sú to užitočné a dôležité nástroje, ktoré Boh používa ako súčasť liečebného procesu, ale sami osebe neprinesú slobodu zápasiacemu so sexuálnou závislosťou.

Prečo? Pretože kým človek nenaplní dieru vo svojej duši niečím väčším, silnejším a atraktívnejším než je sexuálny hriech, hlodavá prázdnota ho bude stále viesť k žiadostivosti. Duchovné vákuum musí vyriešiť skutočná sloboda, ktorá zmení život.

Deväť rokov som strávil v Programe 12 krokov pre závislých od sexu. Získal som asi 4 a pol roka triezvosti, ako to definuje program. „Nemal som sex s nikým mimo manželstva, vrátane seba.“ I keď som v tomto čase nepraktizoval sexuálnu činnosť mimo rámca, cítil som sa mizerne, moja potreba lásky bola nenaplnená a vnútri som mal prázdnotu. Vyriešiť vonkajšie prejavy závislosti nie je dosť. Po troch rokoch mizérie som sa obrátil chrbtom k sexuálneho hriechu.

Problémom bolo, že definícia triezvosti Programu 12 krokov prehliada jednu vec. V Matúšovi 5,27 Ježiš povedal, že žiadostivosť v srdci je hriechom, takže pravou mierou slobody je sloboda od žiadostivosti v srdci človeka, nielen sloboda meraná vonkajšími prejavmi. Človek, ktorý zápasí so závislosťou od sexu, má hlad po láske, prijatí a potrebuje dostať nové srdce, čo môže urobiť len Boh. Zamerať sa iba na vonkajšie prejavy, je ako odseknúť vrch buriny. Tá bude však rásť dovtedy, kým neobnažíme jej korene a neurobíme s nimi poriadok.

Program 12 krokov mi ponúkol bezpečné miesto, kde som mohol hovoriť o svojich slabostiach a zostať mimo izolácie. Je to dôležitá časť zápasu. Program mi však nemohol ponúknuť to, po čom som hladoval – a človek, ktorý má hlad, zje hocičo, i keď je to odpad.

Keď čítate tieto riadky, možno si myslíte: „Asi je bláznivý, s čistým srdcom sa nedá žiť, aspoň ja to nedokážem. Mám čo robiť, aby som sa udržal od pornografie a masturbácie, a nie ešte mať čisté myšlienky.“

Ste blízo pravdy. Mať slobodu od žiadostivosti je pre človeka nemožné, ale nie je to nemožné pre živého Boha. To, po čom túžite, vám môže dať jedine Boh.

Hľadanie slobody od nutkania a posadnutia sexuálnou závislosťou zahrňuje prijatie daru; daru očividnej milosti živého Boha, ktorá mení život, a daru jeho lásky, radosti a pokoja. Božia láska je to, čo naplní človeka, očistí ho a dá mu nový život. Jeho láska mení životy, očisťuje srdcia a je oveľa príťažlivejšia než úbohý podvrh žiadostivosti. Keď muž alebo žena prijme dar Božej milosti a lásky do svojho srdca (nehovoríme o znalostiach v hlave alebo teológii), príťažlivosť k žiadostivosti sa rozplynie.

Cieľom človeka, ktorý zápasí so závislosťou od sexu, je dospieť k prijatiu daru Božej milosti. Ak chceme tento dar prijať, musíme byť ochotní zriecť sa dvoch vecí: žiadostivosti a klamstiev.

Dar Božej milosti nemôžeme prijať, pokiaľ si držíme žiadostivosť. To znamená, že musíme vyjsť z izolácie, byť v kontakte s ľuďmi a odstrániť každý spôsob pokušenia, ako sme to opísali v časti čo robiť.

Potom sa musíme zbaviť lží v našom srdci, ktoré nám bránia prijať Božiu milosť. Každý človek, ktorého som videl zápasiť so závislosťou od sexu veril dvom lžiam:

1. Nemôžem byť milovaný/á taký/á, aký/á som.

2. Boh ma nemôže alebo nechce milovať.

Tieto dve lži sa často zrodili v detstve. Pestovali ich v nás rodičia, členovia rodiny, rovesníci a iní, vrátane kresťanov. Odmietnutie, opustenie, zanedbávanie a zneužívanie nás zaplavuje posolstvami, že máme malú cenu, hodnotu; že nie sme „dosť dobrí,“ aby nás milovali. Tieto lži vzďaľujú Božiu lásku z nášho dosahu a my sa obraciame k falošným náhradám, ako je sex, jedlo, moc, peniaze, práca, služba, vzťahy, drogy alebo alkohol. Chceme nimi zaplniť priepasť prázdnoty v našom vnútri.

V každom z nás je vrodená túžba po Božej láske. Kým ju nenájdeme, prechádzame životom s prázdnotou, hriechom, horkosťou, nevyriešenou bolesťou alebo traumou zo zranení, ktoré sme spôsobili iným. Tieto veci sú prekážkou k prijatiu Božej milosti a je potrebné s nimi niečo urobiť. Napríklad, ak má muž horkosť voči jednému zo svojich rodičov, táto otrava mu bude prekážať, aby žil v Božej láske. Otvára ňou duchovné dvere pre moci temna, ktoré ho budú ovplyvňovať žiadostivosťou, egoizmom, pýchou a inými hriechmi.

Odpoveďou na závislosť od sexu je prijať do srdca Božiu milosť. Rozhodnutie, že odstránite múry, ktoré vám prekážajú prijať dar, je na vás. Poproste živého Boha o milosť, aby odhalil bariéry vo vašom živote, a potom ich zbúrajte.

Niektoré z bariér, ktoré môžete mať v živote:

1. Neochota urobiť všetko pre zničenie toho, čo vás vedie k žiadostivosti.

2. Horkosť v srdci voči ľuďom, čo je znamením, že potrebujete odpustiť.

3. Neochota vyjsť z izolácie, ktorá dáva žiadostivosti väčšiu moc.

4. Hriechy spáchané voči iným, čo znamená, že potrebujete požiadať o odpustenie.

5. Dve lži: Nemôžem byť milovaný/á… a Boh ma nemôže milovať, ktoré musíme odstrániť a nahradiť pravdou o Božej láske k nám.

6. Pýcha.

7. Prekrútený pohľad na Boha, ktorého príčinou často býva zranenie otcom.

8. Neochota čeliť vnútorne prežívanej bolesti a riešiť ju.

9. Nevyriešená trauma, akou je sexuálne alebo fyzické zneužívanie.

Dar Božej milosti nie je niečím, čo si môžete zaslúžiť, nemôžete „byť dosť dobrým,“ aby ste ju dostali. Tak ako otec miluje svoje deti, Boh vás vrúcne miluje bez ohľadu na to, čo ste povedali alebo urobili, a čaká, kedy k nemu prídete. Ničivá hanba sexuálneho hriechu nás chce presvedčiť, že nikdy nemôžeme byť milovaní, ale to je lož. Žiaden hriech nie je väčší ako Božia milosť.

Predstavte si, že pre milovaného človeka ste kúpili veľký, drahý dar. Je taký veľký, že musíte použiť obe ruky, aby ste ho udržali. Prišiel deň, keď mu máte odovzdať svoj dar. Vezmete ho a rozbehnete sa k nemu. Ale váš priateľ, ktorý drží v jednej ruke hada a v druhej chlpatého pavúka, namiesto toho, aby ho prijal, vám povie: „Nie som ochotný vzdať sa týchto vecí. Možno neskôr.“

Stvoriteľ celého vesmíru čaká, aby ste prišli k nemu a prijali dar jeho životodarnej lásky. Otázkou je, prijmete ho? Najväčším zápasom ľudí, ktorí bojujú so žiadostivosťou, je prijať prostý dar Božej milosti. Prečo? Pretože lži, ktoré prijali, idú stále hlbšie a celé roky ich upevňuje hanba za skutky, ktoré páchajú. Dovoľte, aby pravdy Božieho slova zaplavili vašu dušu: „Lebo tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho“ (Ján 3,16).

„Riekol jej Ježiš: Keby si poznala dar Boží a kto ti hovorí: Daj sa mi napiť, ty by si Jeho prosila, a On by ti dal živú vodu“ (Ján 4,10).

„Skúmate Písma, lebo si myslíte, že večný život máte v nich, a tie vydávajú svedectvo o mne. Ale nechcete prísť ku mne, aby ste mali život“ (Ján 5,39-40).

„Lebo odmena za hriech je smrť, ale Božím darom milosti je večný život v Kristovi Ježišovi, Pánovi našom“ (Rimanom 6,23).

„Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Efezanom 2,8-9).

„Ako mňa miloval Otec, aj ja som miloval vás; zostaňte v mojej láske“ (Ján 15,9).

„A nádej nezahanbuje, lebo láska Božia je nám rozliata v srdciach skrze Ducha Svätého, ktorý je nám daný“ (Riamnom 5,5).

„Ale Boh dokazuje svoju lásku k nám tým, že Kristus umrel za nás, keď sme boli ešte hriešni“ (Rimanom 5,8).

„Ale Boh, bohatý na zmilovanie, pre svoju veľkú lásku, ktorou si nás zamiloval, obživil nás s Kristom, keď sme boli mŕtvi v prestúpeniach – veď milosťou ste spasení! – a spolu nás vzkriesil a spolu posadil v nebesiach v Kristovi Ježišovi, aby vo svojej dobrote k nám v Kristovi Ježišovi ukázal v budúcich vekoch nekonečné bohatstvo svojej milosti. Lebo milosťou ste spasení skrze vieru. A to nie sami zo seba; je to dar Boží; nie zo skutkov, aby sa nikto nechválil“ (Efezanom 2,4-9).

Ježiš je pripravený, ochotný a nedočkavý, aby vám dal život a lásku, po ktorej ste mali hlad. Ste pripravený prijať skutočnosť, že Boh vás miluje a chce vám dať život? Ste pripravený povedať navždy dovidenia žiadostivosti a utekať k živému Bohu, aby ste prijali dar jeho milosti?

Ak áno, tak ho nasledujte celým srdcom:

„Ale keď budeš tam hľadať Hospodina, svojho Boha, nájdeš Ho, ak Ho budeš hľadať celým srdcom a celou dušou“ (5. Mojžišova 4,29).

„V Teba dúfajú tí, čo poznajú Tvoje meno; lebo Ty neopustíš tých, čo hľadajú Ťa, Hospodine!“ (Žalm 9,11)

„Tebe pripomína moje srdce Tvoj príkaz: Hľadajte moju tvár! Tvoju tvár hľadám, Hospodine“ (Žalm 27,8).

„Bože, Ty si môj Boh, ja Teba hľadám; po Tebe žízni moja duša. Po Tebe prahne moje telo ako zem suchá a bez vody, vyprahnutá“ (Žalm 63,2).

„Dopytujte sa na Hospodina a na Jeho silu, hľadajte ustavične Jeho tvár!“ (Žalm 105,4)

„Budete ma hľadať, a nájdete ma; keď ma budete hľadať celým srdcom“ (Jeremiáš 29,13).

Boh sľúbil, že ho nájdete, ak ho budete hľadať celým srdcom. Vaše srdce túži po živom Bohu, aby ste počuli jeho láskavé slová a boli naplnený jeho životom, láskou a pokojom. Nasledujte ho s takou vytrvalosťou, ako ste zvykli ísť za žiadostivosťou, dievčatami, prácou a materiálnymi vecami. Poproste ho, aby vám zjavil sám seba, a svoju agendu dajte stranou. Prestaňte venovať pozornosť svojmu hriechu a zamerajte ju úplne na neho. Uchopte sa ho a nezastavte sa alebo neprestaňte hľadať jeho tvár, až kým sa váš život nezmení.

Deli